Muziekakkoord Barendrecht 2021 – 2024

De  ondertekenaars:

 • Stichting CultuurLocaal
 • Gemeente Barendrecht
 • KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam)
 • Kibeo kinderopvang
 • PCPO Barendrecht
 • ODS De Zeppelin
 • OBS De Tweemaster
 • Dr. Schaepmanschool
 • OBS De Driehoek
 • De Trinoom
 • OBS De Draaimolen
 • CBS Groen van Prinsterer

Overwegende dat:

 • Een jeugd vol muziek hoort te zijn;
 • Ieder kind de gelegenheid moet krijgen om talenten te ontdekken;
 • Samen plezier beleven aan muziek belangrijk is;
 • Muziek geen eenmalige activiteit is op school, maar onderdeel uitmaakt van het schoolcurriculum;
 • Muziekonderwijs bijdraagt aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van het brein;
 • Muziek vanzelfsprekend aanwezig hoort te zijn in het basisonderwijs;
 • Muziek in de klas voor een positief schoolklimaat zorgt;
 • Alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen om de muzikale identiteit te ontwikkelen, talent te ontplooien en leerprestaties te verbeteren;
 • De individualisering ingeperkt moet worden en kinderen deel moeten uitmaken van een groep, zodat hun geluksgevoel en sociale vaardigheden toenemen;
 • Structureel muziekonderwijs leidt tot betere, gelukkige, sociaalvaardige en creatieve werknemers in de toekomst,
 • Voorwaarde voor deelname is dat scholen bijdragen aan de uitvoeringskosten.

Via de CMK regeling “proeftuin gelden” KCR is een matchbijdrage in de kosten mogelijk.

 

Spreken af:

 • Samen te werken om elk kind in het PO jaarlijks een actieve muziekervaring te bieden;
 • Ernaar te streven dat het vanzelfsprekend wordt dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen, passend bij de visie van de school;
 • Muziek een blijvend onderdeel te maken van het curriculum op de basisschool.
 • Elk kind toegang te bieden tot muziekonderwijs en de gelegenheid te bieden om zijn of haar talent te ontdekken, want er zit muziek in elk kind.
 • Hiervoor jaarlijks projecten op scholen uit te voeren gebruik makend van de Muziekkisten en lesprogramma’s van CultuurLocaal, met een afsluitende presentatie.
 • Te werken aan een goede aansluiting tussen binnenschools, buitenschools en naschools muziekonderwijs.

Planning

De uitvoering van het akkoord wordt gefaseerd over de periode 2022-2024.

In 2022 nemen twee scholen deel, te weten ODS De Zeppelin en OBS De Driehoek. Ook zijn er sinds 2022 projecten met instrumenten in het speciaal onderwijs SO De Rank.

In 2023 komen daarbij: ODS De Draaimolen, ODS De Tweemaster , Dr.Schaepmanschool en in 2024 De Trinoom en CBS Groen van Prinsterer.

CultuurLocaal hoopt dat in de toekomst alle PO scholen van Barendrecht aanhaken bij Meer Muziek in de Klas.

Einddoel

In de ideale klas wordt gezongen, bewogen en samen plezier gemaakt en gewerkt met en door muziek. We doen het samen, want samen muziek maken stimuleert het groepsgevoel en de sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden van kinderen en jongeren. En samen muziek maken is gewoon het allerleukst!

Contactpersoon CultuurLocaal:

Hanneke Meijer

Tel. 06 2629 8937

hannekegerdine@gmail.com