Algemene voorwaarden CultuurLocaal

met ingang van 3 juli 2017

Aanmelding/inschrijving

 • Inschrijving is mogelijk:
  • via de website www.cultuurlocaal.nl
  • via een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar worden door de ouders/verzorgers ingeschreven.
 • De startdatum van de cursus is bepalend voor de leeftijdsgrens.
 • Aanmeldingen/lesovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus. De aangegane lesovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de cursusduur. Inschrijving voor een instrumentale of zangjaarcursus wordt het daaropvolgende cursusjaar stilzwijgend voortgezet, tenzij deze vóór 1 juli van het lopende cursusjaar schriftelijk wordt opgezegd.

Opzegging

 • Annulering van uw inschrijving mogelijk tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Deze uitschrijving dient altijd schriftelijk of via email te geschieden.
 • Bij opzegging tijdens de cursus geldt een opzegtermijn van 1 maand vanaf het moment van opzegging. De opzegging dient schriftelijk of via email te geschieden.
 • Tussentijdse opzegging is bij kortlopende cursussen niet mogelijk.

 

Tarieven

 • De tarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in de maand april vastgesteld en op de website bekend gemaakt.

Betaling en Restitutie

 • Voor betaling van het lesgeld ontvangt u een nota per email, die voorafgaand aan de lessen betaald dient te worden. U kunt het lesgeld in één keer betalen of per maandelijkse incasso (max. 10 termijnen). Bedragen onder de € 100,00 dienen in één keer betaald te worden.
 • Restitutie van lesgeld bij jaarcursussen vindt plaats bij:
  • langdurige ziekte, vanaf de 3e week (met doktersverklaring dat op medische gronden de lessen niet meer gevolgd kunnen worden)
  • overlijden
  • het vervallen van meer dan 2 lessen door ziekte van een docent. Verzuimdagen door ziekte van de docent kunnen ook op een nader vast te stellen tijdstip worden ingehaald.

Afwezigheid

 • Bij het niet doorgaan van de lessen (ziekte) streeft CultuurLocaal ernaar de leerling tijdig te informeren.
 • Bij verhindering door de leerling dient de docent hiervan op de hoogte gebracht te worden. Restitutie van lesgeld in geval van afwezigheid is niet mogelijk, anders dan onder Betaling en Restitutie aangegeven.

Lesmateriaal

 • De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

Gebruik beeldmateriaal voor publiciteit

 • CultuurLocaal behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal. U kunt hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen via de website www.cultuurlocaal.nl

Aansprakelijkheid

 • CultuurLocaal is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen zoals kledingstukken of instrumenten.

Nalatigheid/Wangedrag

 • Bij nalatigheid in de betaling of wangedrag verliest de leerling het recht op deelname aan de lessen.